Om medlemskapet

En förening fungerar inte utan medlemmar.

Enskilda personer/familjer kan vara medlemmar i föreningen.

Medlemskapet innebär rätt att begrava sina husdjur enligt de regler som föreningen fastställt. Du kan vara medlem även om du inte har en gravplats och vet då att det finns en viloplats för din vän när den dagen kommer.

Eftersom hela verksamheten sker ideellt är vi tacksamma för alla slags bidrag: material, redskap, arbete och gåvor.

Stadgar

Antagna vid bildningsmöte 2007-06-12

Ändamål

§ 1 Föreningen Hällefors djurkyrkogård som är en allmännyttig ideell förening har till ändamål att driva en djurkyrkogård för husdjur på mark som kommunen upplåtit för ändamålet.

Medlemskap

§ 2 Enskilda personer kan vara medlemmar i föreningen. Medlemskapet innebär rätt att begrava husdjur enligt de regler som föreningen fastställt. Medlem kan uteslutas om medlemsavgift enligt nedan inte erläggs eller om fastställda regler inte följs.

Årsmöte

§ 3 Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.

Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 4 Extra årsmöte ska hållas om styrelsens majoritet eller 2/3 av medlemmarna så begär.

Styrelse

§ 5 Föreningens löpande förvaltning sköts av styrelsen som väljs av årsmötet.

Firmatecknare för föreningen är ordförande och ytterligare en styrelseledamot var för sig.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.

Styrelsen har rätt att under verksamhetsåret göra mindre justeringar i reglerna för djurkyrkogården.

Finansiering

§ 6 Föreningens finansieras av medlems- och begravningsavgifter. Därtill kan föreningen erhålla kommunala bidrag och sponsormedel.

Kallelse till årsmöte

§ 7 Årsmötet kungörs senast en månad före sammanträdet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som avses behandlas vid mötet.

Ärenden vid årsmötet

§ 8 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för mötet.

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning och revisionsberättelse

4. Beslut om ansvarsfrihet

5. Fastställande av verksamhetsplan och budget

6. Fastställande av medlemsavgift

7. Val av ordförande

8. Val av styrelseledamöter

9. Val av styrelsesuppleanter

10. Val av revisorer

11. Val av revisorssuppleant

12. Behandling av motioner och styrelsens förslag

13. Val av valberedning

Medlemsförslag

§ 9 Varje medlem kan väcka motioner till årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 1 februari.

Upplösning

§ 10 Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte.

Förslag att upplösa föreningen kan ställas av styrelsen eller genom motion.

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar den djurskyddsorganisation som årsmötet väljer.

Stadgeändring

§ 11 Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte.

Förslag att ändra stadgarna kan ställas av styrelsen eller genom motion.